sobota, 21 kwietnia 2012

REGULAMIN V FPI


REGULAMIN KONKURSU
V FESTIWALU PIOSENKI INNEJ
W LUBAWIE

1. CELE FESTIWALU
1.1. Promocja autorów i interpretatorów nurtu piosenki literackiej.
1.2. Popularyzacja ambitnych form słowno-muzycznych.
1.3. Konfrontacja twórczych dokonań artystów różnych gałęzi piosenki literackiej (piosenka autorska, turystyczna, kabaretowa).
1.4. Nawiązywanie dialogu między twórcami piosenki literackiej.
1.5. Promocja twórczości lokalnych poetów, interpretatorów oraz śpiewających autorów.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Głównym celem organizowania konkursu w ramach Festiwalu Piosenki Innej jest chęć prezentacji najciekawszych postaci amatorskiego ruchu festiwalowego piosenki literackiej lokalnej społeczności oraz stworzenie im optymalnych warunków służących zarówno przedstawieniu owej autorskiej twórczości, jak i docieraniu z nią (choćby poprzez media i inne formy promocji) do szerszego kręgu odbiorców.
2.2. Konkurs NIE JEST walką, w której najważniejsze są miejsca i nagrody. To przede wszystkim SPOTKANIE młodych (wiekiem lub scenicznym stażem) z już uznanymi twórcami i czołowymi postaciami nurtu piosenki literackiej (autorami tekstów, kompozytorami, wykonawcami, dziennikarzami i animatorami tego ruchu). Spotkanie służące pokoleniowej wymianie myśli i twórczych koncepcji. Może wziąć w nim udział każdy - bez ograniczeń wiekowych, z jednym tylko zastrzeżeniem: konkurs przeznaczony jest dla TWÓRCÓW piosenki, tzn. ocenie podlegać będą JEDYNIE UTWORY AUTORSKIE (autorem tekstu i/lub muzyki musi być członek zespołu lub solista zgłaszający je do konkursu).
2.3. Każdy zakwalifikowany do konkursu artysta zaprezentuje recital (maks. 30 minut) przed publicznością i jury. Z szacunku do jego odbiorców i chęci podkreślenia jednej z głównych myśli Festiwalu - tj. szczerości i prawdziwości prezentowanych treści - zabrania się wykorzystywania tzw. "sztucznych form akompaniamentu".
2.4. Wykonawcy zgłaszają chęć udziału w konkursie V Festiwalu Piosenki Innej przesyłając na podany niżej adres mailowy organizatora:
a) kartę zgłoszenia zawierającą:
- imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail
- w przypadku zespołu również: nazwę, imiona i nazwiska muzyków z wyszczególnieniem instrumentów, na których grają
- informacje dotyczące artysty lub zespołu
- informacje o potrzebach w zakresie nagłośnienia występu
b) teksty zgłaszanych utworów w JEDNYM pliku tekstowym (z podaniem tytułów piosenek oraz wyszczególnieniem autora tekstu i muzyki). Recital należy zatytułować!
c) nagrania audio zgłaszanych piosenek (w formacie mp3)
d) kolorową fotografię artysty bądź zespołu (w formacie JPG).
2.5. Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w konkursie V Festiwalu Piosenki Innej zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej rejestracji występu konkursowego i wykorzystania zgromadzonych materiałów audio i video w celach służących promocji ich twórczości, jak i samego Festiwalu w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
2.6. Zgłoszenia przesyłać należy do 15 lipca 2012 r. wyłącznie drogą mailową (innapiosenka@gmail.com) z dopiskiem w tytule wiadomości: "V Festiwal Piosenki Innej – zgłoszenie konkursowe".

3. ZASADY KWALIFIKACJI
Ocenie podlegać będzie poziom literacki, muzyczny oraz wykonawczy prezentowanych utworów, które składać winny się w całość, czyli maksymalnie 30-minutowy recital. Każda z osób zakwalifikowanych do konkursu poddana zostanie ocenie jury powołanego przez organizatora i z oceną tą będzie miała prawo się zapoznać.

ETAP 1.
Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy Festiwalu wyłonią 8 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych (poinformujemy ich o tym najpóźniej 22 lipca 2012 r.). Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu przysługuje nocleg w szkolnym internacie w trakcie całego Festiwalu (10-12 sierpnia 2012 r.). Organizator nie zwraca kosztów przejazdu.

Artystów, którzy nie znajdą się we wspomnianej ósemce konkursowej, również zapraszamy do Lubawy! M.in. dla nich podczas trzech wieczorów w festiwalowym klubie funkcjonować będzie otwarta scena. Dla osób zainteresowanych przygotujemy także miejsca noclegowe na czas Festiwalu.

ETAP 2.
Spośród zakwalifikowanych uczestników po dwóch dniach przesłuchań konkursowych (10-11 sierpnia 2012 r.) wyłoniona zostanie grupa laureatów Festiwalu zaproszonych do koncertu laureatów. Nominacji (wzorem lat ubiegłych) dokonają niezależnie od siebie: jurorzy oraz sami uczestnicy konkursu. W związku z powyższym uczestnicy zobowiązują się do obecności podczas WSZYSTKICH dni Festiwalu.
W tej części konkursu uczestnicy wykonują 30-minutowe recitale. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek 10 sierpnia 2012 r. o godzinie. 10:00. Obecność obowiązkowa!

ETAP 3.
W koncercie laureatów, który odbędzie się ostatniego dnia Festiwalu (tj. 12 sierpnia 2012 r.) każdy z wyróżnionych wykona 3 wskazane przez jurorów piosenki.
Uczestnicy koncertu laureatów są już równoprawnymi laureatami Festiwalu - otrzymują jednakowe nagrody finansowe (pula nagród to 3 tys. zł.). Dodatkowo po koncercie laureatów przyznane zostaną pozostałe wyróżnienia:
- nominacja do finału 48. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie
- nagroda publiczności (równoznaczna z zaproszeniem z recitalem na kolejną edycję Festiwalu)
- specjalne wyróżnienie uczestników konkursu


Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 44
14-260 Lubawa
tel. (0-89) 645-26-68,
tel./fax. (0-89) 645-21-80

Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela:
Piotr Szauer – dyr. Artystyczny FPI
tel. 501-076-085
innapiosenka@gmail.com